תקנון

תקנון ותנאי שימוש אתר

 1. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין בעליו ומפעיליו של האתר "mioshy",בבעלות "בוגו מדיה בע״מ" ח.פ. 515960508.
 2. הכניסה לאתר ו/או הגלישה באתר ו/או הרכישה באתר מהווים הסכמה מלאה לתנאי השימוש אשר חלים על כל חלקיו של האתר ועל כל תכניו.
 3. בכניסתך לאתר:
  1. הנך מתחייב בזה כלפי "mioshy" כי הנך בן 18 שנה לפחות.
  2. במידה וגילך מתחת לגיל 18 יש ליידע את הוריך/הממונים עליך בדבר תקנון זה, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ולקבל אישורם לגלוש באתר.
 4. הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, נתונים ל"mioshy", ללא צורך בהודעה כלשהי מראש ולפיכך חלה עליך אחריות בלעדית לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש לצורך בדיקת שינויים או עדכונים.
 5. מובהר בזאת כי כל תוכן ו/או מידע ו/או מוצר ו/או שירות, לרבות מידע מקצועי, מאמרים, כתבות, עיצובים, שרטוטים, תמונות, צילומים, סרטונים, גרפיקה וכל חומר אחר, המפורסם  באתר הינו רכושה הבלעדי של "mioshy" לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, הלוגו, עיצוב האתר וכל זכות קניין רוחני אחרת הנוגעת לאתר.
 6. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים ו/או במידע המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של "mioshy", אלא בהסכמה מפורשת בכתב ומראש מ"mioshy".
 7. הנך מתחייב בזאת כי לא תעתיק ו/או לא תציג בפומבי ו/או לא תשכפל ו/או לא תעלה ו/או לא תפרסם ו/או לא תעביר ו/או לא תפיץ, כל חומר או חלק מהאתר.
 8. הנך מתחייב כי לא תמסור ו/או לא תנצל למטרה מסחרית מכל סוג שהוא את התכנים באתר ולא תתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כאמור.
 9. "mioshy" אינה ערבה לכך שהתכנים באתר לא יופרעו ו/או יתקיימו ללא טעויות בשל וירוסים או מתקפת סייבר וכדומה.
 10. "mioshy" אינה אחראית בשום מקרה שהוא כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות אובדן נתונים ו/או אי יכולת להשתמש באתר בשל פירצת אבטחה ו/או כשל באתר של "mioshy".
 11. קיימת אפשרות כי יוצג מידע פרסומי באתר ולכן, מובהר בזאת כי הפרסום אינו קשור למוצרים ו/או לשירותים של "mioshy" ואינו מהווה חסות ו/או המלצה ביחס לתוכן הפרסומי.
 12. יכול כי מבנה האתר ישונה או יעודכן, ללא צורך בהודעה על כך מראש. השינוי יכול להיות כרוך בתקלות או באי-נוחות בגלישה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "mioshy" ומי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו בשל השינוי/העדכון.
 13. הנך מסכים ומתחייב להגן ולשפות באופן מלא את "mioshy" או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידך.
 14. במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין או תנסה לבצע פעולה, "mioshy" תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין "mioshy" ו/או מי מטעמה.
 15. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין "mioshy" בנוגע לאמור בהם. אין לשנות תנאי שימוש אלו, בשום דרך שהיא, מלבד זו האמורה לכך בתנאי השימוש.

 

רכישות באתר

 1. השירותים באתר ניתנים לרכישה באמצעות שימוש בכרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר שיהיה קביל על "Mioshy" לביצוע תשלום שלא באמצעות כרטיס אשראי יש ליצור קשר באמצעות אמצעי הקשר המצויים באתר.
 2. ככל ומדובר בתשלום בכרטיס אשראי, רק אישור עסקה מחברת האשראי יהווה אישור על השלמת ההזמנה.
 3. "Mioshy" רשאית לשנות את מחירי השירותים. המחיר שיופיע בעת השלמת תהליך ההזמנה הוא המחיר התקף.
 4. כל המוצרים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 5. השירות יסופק באמצעות העברת התכנים לחשבון הפרטי שלכם באתר מיאושי.
 6. זמני קבלת משימות ואתגרים יהיו בהתאם להגדרות האתר.

 

קוד קופון

 1. קוד הקופון תקף לתשלום הראשון שמתבצע, בין אם זה תשלום חודשי או שנתי, לאחר התשלום הראשון, החיוב יעודכן כפי שמופיע באותו זמן באתר

 

ביטול עסקה 

 1. הנך רשאי לבטל עסקה וזאת בהודעה בכתב לדוא"ל mioshy"" כפי שמופיע באתר ובכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות החוק להגנת הצרכן, אין אפשרות לקבל החזר בעבור השירות שכבר ניתן.
 1. ביטול מתן שירות/ייעוץ/משימות אתגר (להלן: "הפעילות") – הנך רשאי לבטל עסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים (חוץ מימי מנוחה) לפני מועד תחילת הפעילות.
 2. במקרה של ביטול/דחייה עד יום עסקים, שאיננו יום מנוחה, לפני המועד אשר תואם לביצוע הפעילות, תגבה עמלת ביטול בגובה 50% מערך הפעילות. במקרה של ביטול/דחייה פחות מיום עסקים אחד, שאיננו יום מנוחה, מהמועד אשר תואם לביצוע הפעילות תגבה עמלת ביטול בגובה 100% מערך הפעילות.

 

מדיניות פרטיות

 1. "mioshy" אוספת מידע הנמסר באתר ביוזמתך. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך באתר.
 2. למען הסר ספק יודגש כי הנך מחויב למילוי של פרטים מדויקים ונכונים ומובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
 3. האתר מתחייב לשמור על סודיותך ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.
 4. פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר.
 5. יתכן שיישלח אליך מדי פעם מסרון ו/או דוא"ל המכיל מידע שיווקי ופרסומי מטעמנו ואתה מסכים בזאת לקבלת דברי פרסום אלו. ביכולתך לבחור לבטל בכל עת קבלת מידע זה על ידי שליחת דוא"ל לכתובת המופיעה באתר.
 6. ייתכן כי תקבל שאלונים לצורך שיפור וייעול השירות.

 

שונות

 1. לשם הנוחות בלבד, האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 2. התמונות והצבעים שמוצגים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי ו/או מראה ו/או צורות ו/או המוצרים במציאות וללקוח לא תהא כל טענה בשל כך.
 3. הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דין מדינת ישראל. כל מחלוקת משפטית מכל מין וסוג תתברר בבתי המשפט בעיר תל אביב- יפו בלבד, שלהם נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.
 4. "mioshy" תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה.
 5. הנהלת "mioshy" שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. הנך מצהיר כי קראת את תוכן התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והנך מבין ומסכים לכל תנאיו.